Skal se på om det er mulig å produsere vaksiner i Norge. Regjeringen vil undersøke hvordan Norge kan bidra tli et styrket internasjonalt samarbeid om vaksiner.

July 6, 2021. Will look at whether it is possible to produce vaccines in Norway. The Government will investigate how Norway can contribute to strengthened international cooperation on vaccines.

Regjeringen vil gjennomgå handlingsrommet for vaksineproduksjon i Norge

July 6, 2021. The government of Norway will review the room for maneuver for vaccine production in Norway

Millionstøtte fra Forskningsrådet til Norvax/SINTEF-samarbeid

June 25, 2021. Millions in grant support from The Research Council of Norway for Norvax /SINTEF collaboration

Norvax får 16 millioner fra Forskningsrådet

June 24, 2021. Norvax wins 16 million grant from The Research Council of Norway

Nærings- og fiskeridepartementet. Ytterligere 411,6 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

June 22, 2021. Ministry of Trade and Industry. An additional NOK 411.6 million for innovation projects in business sector

Søknadsresultat for utlysingen Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 med løpende søknadsfrist, pulje 1

June 22, 2021. Application result of call for Innovation Projects in the business community 2021 (pool 1)

Feiret med kakefest. Stortingsvedtaket om utredning om forhåndskjøpsavtaler skapte optimisme for norske legemiddelprodusenter – ikke minst i Sandefjord. Det var det kakefest i dag.

May 20, 2021.  Cake Party at Norsk Vaksinefabrikk. The Storting’s decision on a report on pre-purchase agreements created optimism for Norwegian drug manufacturers – not least in Sandefjord. It was the cake party today.

Jubler for at et enstemmig Storting sier ja til norsk legemiddelproduksjon – Et månesteg for norsk helsenæring. Slik beskriver LMIs Karita Bekkemellem Stortingets vedtak for å tilrettelegge for norsk legemiddelproduksjon.

May 20, 2021. Cheers for a unanimous Norwegian Parliament saying yes to Norwegian drug production – A lunar leap for the Norwegian health industry. This is how LMI’s Karita Bekkemellem describes the Storting’s decision to facilitate Norwegian drug production.

Et enstemmig Storting enig om norsk legemiddelproduksjon – Et månesteg for norsk helsenæring, sier Karita Bekkemellem om Stortingets vedtak for å tilrettelegge for norsk legemiddelproduksjon.

May 20, 2021. A unanimous Norwegian Parliament agrees on Norwegian drug production

Berømmer Stortinget for å åpne for norsk vaksineproduksjon

May 20, 2021. Praise for the Norwegian Parliament for supporting of Norwegian vaccine production

Representantforslag om norsk produksjon av viktige legemidler

May 20, 2021. Norwegian Parliament legislation for Norwegian production of important drugs

Regjeringen vil bygge vaksinefabrikk i Norge

May 20, 2021. The Norwegian Government will support vaccine manufacturing in Norway

Flertall for norsk vaksine- og legemiddelproduksjon

May 7, 2021. Majority for Norwegian vaccine and drug production

Norsk Vaksinefabrikk på NRK, Vestfold og Telemark (start at 4:21)

May 6, 2021. Norsk Vaksinefabrikk on NRK local news in Vestfold og Telemark

Nå kan du snart få kortreiste vaksiner. Covid-19 startet et kappløp for å finne vaksiner som kan sette en stopper for pandemien. Nå skal SINTEF bistå i oppstarten av “Norsk vaksinefabrikk” for å muliggjøre lokalproduserte mRNA-vaksiner.

April 27, 2021. Now we can soon quickly develop vaccines. Covid-19 started a race to find vaccines that could put an end to the pandemic. SINTEF will now assist in the start-up of the Norsk Vaksinefabrikk to enable locally produced mRNA vaccines.

Norsk Vaksinefabrikk får SINTEF-hjelp til mRNA-vaksineplattform

April 27, 2021. Norsk Vaksinefabrikk receives SINTEF assistance for mRNA vaccine platform

Er vi klare neste gang? Beredskap og vaksiner.

April 8, 2021. Will we be ready the next time? Pandemic preparedness and vaccines.

Liv kan reddes om vi får til norsk vaksineproduksjon, mener bransjeforening

April 8, 2021. Lives can be saved if we deliver Norwegian vaccine production, according to the industry association

En tidligere postsentral i Stokke skal bli vaksinefabrikk

March 15, 2021. A former post office in Stokke will become Norsk Vaksinefabrikk

NRK Dagsrevyen. Norsk Vaksinefabrikk. (2:09)

March 9, 2021. Norsk Vaksinefabrikk on Norwegian National Primetime News (NRK)

Åpner vaksinefabrikk. Fra en ombygd postterminal i Sandefjord skal Norsk Vaksinefabrikk kunne levere vaksiner både til innenlands bruk og for eksport i løpet av 2022.

March 9, 2021. Opening vaccine factory. From a rebuilt post terminal in Sandefjord, Norsk Vaksinefabrikk will be able to deliver vaccines both for domestic use and for export during 2022.

Norsk vaksineproduksjon: Vi må gripe muligheten!

January 15, 2021.  Norwegian vaccine production: We must seize the opportunity!

Norsk vaksineproduksjon for beredskap og verdiskapning

November 5, 2020. Norwegian vaccine production for emergency preparedness and value creation (PDF Report)

Innovation Norway targets efforts for Norwegian exports

November 4, 2020

Selskap vil etablere vaksinefabrikk i Sandefjord

October 22, 2020. The company [Norvax AS] will establish a vaccine factory in Sandefjord

Vil bygge ny vaksinefabrikk i Norge – kan stå klart før sommeren

October 22, 2020. [Norvax AS] will build a new vaccine factory in Norway – can be ready before the summer